โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
แผนที่
SandMessage
โรงเรียนสกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
(Sakol Bureeruk Caregiver School)
เลขที่ 272/12-13 ถ.นิตโย ต.ธาติเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
มือถือ
093-416-8814 (AIS) อ.ไนซ์
094-267-7173 (D-tax) อ.พร
080-459-3311 (T-move) อ.ไนซ์
085-439-4099 (AIS) อ.ภู