โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
เนื้อหาการสนทนา
จบแล้วได้อะไร
2015-10-02 16:21:49
ข้อดีการเรียน

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน

1) ใบประกาศรับรองการจบการศึกษา 2 ใบ
(ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการทุกอย่าง)

 

1.1 ด้านผู้ช่วยพยาบาล 
1.2 ด้านผู้ช่วยเภสัชกร
1.3 ด้้านความงาม
1.4 ด้านผู้ช่วยแพทย์ทันตกรรม
1.5 อื่นๆ เรียนเพิ่มเติม  เป็นการรับประกันว่าเราเป็นผู้เรียนจบและยืนยันว่าเราเป็นผู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. ต้นทุนการศึกษาต่ำ (เมื่อเทียบกับเรียนปริญญาตรี ที่ต้องใช้เวลามาก และค่าใช้จ่ายสูง เป็นภาระให้พ่อแม่)

 

1. เรียนสั้นแค่ 6 เดือน 
2. ค่าเทอมเหมาจ่ายแค่ 59,000 บาท (ปกติ 59,000  บาท ให้ทุน 20,000 บาท) 
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายหอพักฟรี ชุดฟอร์ม  ตำราเรียน เอกสารการเรียน ค่าเดินทาง อื่นๆ 
3. อยู่ใกล้บ้าน ค่าใช้จ่ายการเดินทางกลับบ้านน้อย 
4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปสมัครงาน 
5. ไม่มีหนี้สินติดตัว (กยศ) 

3. ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ 

3.1) ความเก่งวิชาการ 

3.2) คุณภาพการทำงาน 

3.3) ประสบการณ์เชี่ยวชาญ

1. เรามีอาจารย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้านสอนในเรื่องต่างๆ 

2. จบมาจากมหาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียง 

3. เราคัดเฉพาะคนที่มีความรู้ และมีประสบการณ์มาสอน 

4. ระดับความรู้ตั้งแต่ปริญญาตรี โททางด้านการพยาบาล ด้านเภสัชกรรม  ด้านบริหารธุรกิจ และระดับเนติบัณฑิติ (ทางกฎหมาย) 

5. นักเรียนต่อรุ่นไม่มาก 

6. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างดี 

7. ห้องเรียนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

8. เรียนในห้องแอร์ 

9. เงียบสงบ สะอาด ปลอดภัย 

10. เลือกที่ฝึกงานในสถานที่ที่น่าเชื่อถือ พร้อมที่จะให้ความรู้อย่างดี 

11. อุปกรณ์การเรียนภาคปฏิบัติครบถ้วน 

12. เอกสารตำรา พร้อมและอธิบายเพิ่มเติมเรื่องใหม่จากอาจารย์ 

4. งานทำที่มั่นคง  เป็นอาชีพติดตัวตลอดไป รร.จัดหางานให้ทำเมื่อเรียนจบทุกคน และรับรองการมีงานทำ 100%

 

1. งานด้านพยาบาล เภสัชกรรม เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะเป็นอาชีพช่วยเหลือคน
2. มีความต้องการสูงมาก และขาดแคลนในทุกสาขา 
3. มีการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลและทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญ 
4. เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสังคม 
5. ประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ ยังมีความต้องการมาก และประเทศกำลังจะเปิด AEC  และมีการเปิดเสรีด้านอาชีพการพยาบาลด้วย
6. ตลาดแรงงานมีให้เลือกมากมาย โรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน คลินิกหมอต่างๆ  ร้านยา ห้องแล๊ป ศูนย์ความงามต่างๆ 
7. หน่วยงานรัฐบาลด้านสุขภาพ มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ไม่เหมือนหน่วยงานด้านโรงเรียน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่รัฐบาลพยาบาลจะลด ยุบ  เลิกเพิ่มขึ้นทุกปี 

5. มีรายได้ที่สูงกว่าอาชีพอื่นๆ (จบ ป.ตรี สมัยนี้ หางานยาก และเงินเดือนน้อย คนแถวบ้านจบเยอะมากไม่มีงานทำ ขอเงินแม่ใช้วันๆ)

มีรายได้จากเงินเดือน  9,000-25,000  บาท

รายได้จากเงินค่าเวร

รายได้จากค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้จากค่าเฝ้าไข้

รายได้จากค่ารับดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รายได้อื่นๆ อย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาท 

6. มีฐานะทางสังคม (ได้รับการยกย่อย่อง ว่าเป็นผู้มีวิชาชีพ ด้านการพยาบาล การแทพย์ ช่วยเหลือสังคมให้เจริญก้าวหน้า)

 

1. ได้การยอมรับจากสังคม ว่าทำงานด้านพยาบาล ดูแลคนป่วย

2. ใช้ความรู้ในการดูแลคนใกล้ชิดได้ ให้ความแนะนำเพื่อนบ้าน

3. มีเงินเก็บ มีรายได้ มีฐานะ สร้างอนาคตตนเอง เป็นที่พึงของพ่อแม่  พี่น้อง และเพื่อนบ้านได้

4. ผู้คนทั่วไปยกย่องนับถือ  

7. ความภาคภูมิใจ (พ่อแม่ พี่ น้อง)

 

1. เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว วงศ์ตระกูล ญาติมิตร และเพื่อนบ้าน

2. เป็นที่ภาคภูมิใจของตัวเองที่สามารถพัฒนาตนเองให้ยืนอยู่ได้ด้วยอาชีพที่ดี  รายได้มั่นคง การงานก้าวหน้า และสามารถช่วยเหลือสังคม 

8. มีโอกาสในการพัฒนาตนเองที่สูงขึ้น

เมื่อมีรายได้  มีความรู้ รู้จักสังคมการพยาบาล เภสัชกรรม และอื่นๆ  ย่อมมีโอกาสที่จะก้าวหน้าที่ชีวิตการงาน ชีวิตความรัก  อาจจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นแพทย์ เป็นพยาบาล และอื่นๆ  ทำให้มีการพัฒนาตนเองที่สูงขึ้น 

9. เรียนต่อพยาบาลได้

 

-วิทยาลัยพยาบาลของโรงเรียน  (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) 

-วิทยาลัยพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ  (เทียบระยะเวลาเรียนให้สั้นลง) 

-วิทยาลัยพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  (เทียบระยะเวลาเรียนให้สั้นลง) 

10. เรียนต่อพยาบาลฟรี หรือสาขาอื่นๆ ฟรี

 

-ทุนของวิทยาลัยพยาบาลของโรงเรียน  (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) 
-ทุนโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ  (ทำงาน 2  ปี จะได้ทุน) 
-ทุนโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  (ทำงาน 1-2  ปี จะได้ทุน) 

11. เรียนควบคู่ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรีได้ 

โรงเรียนมี  ระบบการเรียนการสอนแบบ เสาร์ อาทิตย์ และเรียนระบบสะสมหน่วยกิต

12. กู้เรียนได้/ผ่อนได้/แบ่งจ่ายได้
 

-กู้โรงเรียน (โดยใช้หลักประกัน)

-กู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  (ธกส)

-กู้  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เฉพาะนักศึกษาที่เรียนควบ ปวช. และปวส. 

13. เรียนจบเร็ว สำหรับผู้ที่จบ ปวส และปริญญาตรี
 

โรงเรียนเทียบหน่วยกิตให้สำหรับผู้ที่จบ  ปวส และปริญญาตรี ทำให้เรียนน้อยลง และจบเร็วขึ้น

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล  (Sakonbureeruk Caregiver School)

115/3 ม.4 ซ.ด้ามพร้า-ขามใหญ่
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์/โทรสาร 045-250004

มือถือ       

064-034-1659 (Tune)  อ.ไนซ์

094-267-7173 (Dtac)  อ.พร

080-459-3311 (AIS)   อ.ไนซ์

085-439-4099 (AIS)  อ.ภู

www.urr-na.com 

E-mail:[email protected][email protected]

 

ข้อความ

สนใจอยากเรียนค่ะ

ใบเตย 2015-10-04 19:27:06

ขอเบอร์ติดต่อหน่อย

admin 2015-10-11 14:22:07
ค่าเทอม 39,000 บาท พิเศษสำหรับ 20 คน เท่านั้น หมดเขตรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 หรือถ้าเต็มก็จะปิดก่อน นะ รีบตัดสินใจด่วน จองเพียง 4,000 บาท กำลังเรียน ม6 หรือ จบ ม3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี และ กศน.
โทร 097-329-8686
หรือ 0854394099 
 
** หมดโควต้าพิเศษ ค่าเรียนจะเป็น 59,000 บาท
#เรียนง่าย จบเร็ว อาชีพมั่นคง มีงานทำแน่นอน
^^อยากให้ได้รับทุนฟรี และโควต้าทุกคน^^
 
เหลือ ประมาณ 2-3 คนสุดท้าย
urr3 2017-07-31 22:48:38
ค่าเทอม 39,000 บาท พิเศษสำหรับ 20 คน เท่านั้น หมดเขตรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 หรือถ้าเต็มก็จะปิดก่อน นะ รีบตัดสินใจด่วน จองเพียง 4,000 บาท กำลังเรียน ม6 หรือ จบ ม3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี และ กศน.
โทร 097-329-8686
หรือ 0854394099 
 
** หมดโควต้าพิเศษ ค่าเรียนจะเป็น 59,000 บาท
#เรียนง่าย จบเร็ว อาชีพมั่นคง มีงานทำแน่นอน
^^อยากให้ได้รับทุนฟรี และโควต้าทุกคน^^
 
เหลือ ประมาณ 2-3 คนสุดท้าย
urr3 2017-07-31 22:48:44