โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
เนื้อหาการสนทนา
เกี่ยวกับโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล
2015-10-02 16:19:20

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล (Sakonbureeruk Caregiver School)

โทรศัพท์ 045-311828 โทรสาร 045-311828

    โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ก่อ ตั้งปี 2556 โดยผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์การบริหารจักการโรงเรียนและมีภาคีร่วมพัฒนาความรู้จากองค์การโรงพยาบาลภาครัฐบาลและโรงพยาบาลภาคเอกชนมากว่า 10 ปี มีเครือข่ายโรงพยาบาลรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงานและร่วมพัฒนามากกว่า 100 โรงพยาบาล มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่า 20 แห่ง เปิดการเรียนการสอบมาแล้ว 7 รุ่น 

- ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 รุ่น  จำนวนที่จบ 4 คน

- ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่จบการศึกษาแล้ว 182 คน

- ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่เรียนจบทั้งหมด 139 คน อยู่ระหว่างการเรียน 120 คน และอยู่ระหว่างการรับสมัคร 80 คน

- ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่เรียนจบทั้งหมด 250 คน

- ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่เรียนจบทั้งหมด 150 คน

อยู่ระหว่างการเรียน 120 คน และอยู่ระหว่างการรับสมัคร 80 คน

 - ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 เหลือจำนวน 20 ทุน กำลังรับสมัครรุ่นที่ 2 จำนวน 90 ทุน

นายอภิภูภ์  ชนะวาที (ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)

  - ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์

  - ประวัติการทำงาน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  - ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ โครงการพลเมืองส่งเสริมธรรมภิบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน

  - อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปรัิญญาโท และปริญญาตรี

  - ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัทอภิภูภ์การโยธา 

  - ที่ปรึกษาพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลอุบลบุรีรักษ์ 

  - ที่ปรึกษาพิเศษโครงการวิจัยและพัฒนา 

 

นางสาววารินี  ปล้องนิราศ (ผู้บริหารโรงเรียน)

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ

- ปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์

- ปริญญาตรีด้านการศึกษา

- คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนบริบาลแห่งประเทศไทย

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน

- ที่ปรึกษาโครงการเพื่อสังคม

- ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอุบลบุรีรักษ์

- ผู้บริหารสถานบันการพยาบาลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอุบลบุรีรักษ์

- ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลอุบลบุรีรักษ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- ผู้บริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับประเทศญี่ปุ่น

- ผู้บริหารโครงการพัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศ

- ผุ้บริหารบริษัทอภิภูภ์การโยธา

- ประธานกลุ่มคุ้มครองสิทธิสตรี

- ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล (จังหวัดสกลนคร)  

 

รองผู้บริหารโรงเรียน

1. นางปิยมาศ ธัญถนอม พยาบาลวิชาชีพ ชั้น 1 ประสบการณ์ทำงาน 30 ปี

2. นางศิริพร สาโครต บริหารธุรกิจบัณฑิต ประสบการณ์ทำงาน 30 ปี

3. นางสาวรสสุคลธ์ ธัญญถนอม วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 

คณาจารย์โรงเรียน

1. แพทย์                จำนวน 2 คน

2. พยาบาลศาสตร์       จำนวน 6 คน

3. เภสัชกร              จำนวน 2 คน

4. สาธารณสุขศาสตร์    จำนวน 2 คน

5. สังคมศาสตร์          จำนวน 4 คน

6. อาจารย์แนะแนว       จำนวน 6 คน

 

วิสัยทัศน์ 

    “สถาบันผลิตบุคลากรผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร ที่เป็นเลิศมีมาตรฐานสูงและได้รับความเชื่อถือในระดับสากลสร้างสรรค์คนดีสู่สังคม”

 ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อนาคตของโรงเรียน

    อนาคตโรงเรียนจะยกฐานเป็นวิทยาลัยพยาบาลสอนวิชาชีพพยาบาล และจะเปิดสอนพยาบาลวิชาชีพ 4 ปี 2 ปีและ 1 ปี ตามลำดับ และนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาลจะได้เข้าศึกษาต่อทุกคน โดยไม่ต้องสอบและเทียบประสบการณ์อาชีพให้ทุกคนสำหรับคนที่ทำงานแล้ว ซึ่งจะลดระยะเวลาการศึกษาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี จาก 2 ปี เหลือ 1 ปี และจาก 1 ปี จะเหลือเวลาเพียง 6 เดือน            

ความสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียน

    เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งคือ สยามเมืองยิ้ม บุคลากรด้านการบริการจึงเป็นที่นิยมของชาติต่างชาติจากสถิติจากสถานพยาบาลใน การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลจึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมาใช้บริการด้านการ รักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชากรผู้สูงอายุเริ่มสูงขึ้นในหลายๆประเทศต่างเลือกมาใช้บริการด้านการ แพทย์ในประเทศไทยในอัตราส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี บุคลากรทางการพยาบาลจึงเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลหรือสถาน ประกอบการ ประกอบกับปัญหาการว่างงานของนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย

 

ปัญหาการว่างงานของคนไทยในปัจจับัน

    แม้จะเรียนจบ ม.6 หรือปริญญาตรีก็ไม่มีงานทำ ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.6 ในภาคอีสานแล้วไม่ได้เรียนต่อ จำนวนมากกว่า 200,000 คนต่อปี และตกงานมากถึง 90,000 คนต่อปี 45% หรือ 100 คน ตกงาน 45 คน เนื่องจากสาเหตุหลายๆ อย่างเช่น แรงงานทดแทนจากต่างประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม และเขมร เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และค่าจ้างถูกกว่าแรงงานไทย ทำให้คนที่จบ ม.3 ม.6 ปวช. ต่างตกงานจำนวนมากและแย่งงานกับแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานส่วนใหญ่เข้าสู่โรงงานอุตสากรรม พาณิชย์กรรม ใช้แรงงานทั่วไป หากแรงงานไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมก็จะเป็นเพียงลูกจ้างตลอดชีวิต เป็นชนชั้นสังคมรับจ้าง

    ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีทั่วประเทศไทยปีละ 600,000 คนขึ้นไป ตกงาน 200,000 ต่อปี โดยเฉพาะปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ เนื่องจากระบบราชการสามารถรับได้เพียง 5,000 คนต่อปีที่เหลืออีก 500,000 คน ภาคเอกชนรับเข้าทำงาน 250,000 คน ที่เหลือตกงาน 200,000 คน คนตกงานเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน.............................ไปประกอบอาชีพ อะไร..............................................ส่วนใหญ่แล้วจะไปทำงานในตำแหน่งเดียวกับคนที่จบ ม.3 ม.6 ปวช. รับค่าแรงขั้นต่ำ บางส่วนก็ไปประกอบอาชีพส่วนตัวบ้าง สำหรับผู้มีเงินทุน ที่เหลือส่วนใหญ่ก็กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ เป็นภาระพ่อแม่ต่อไป

    คนที่จะทำงานในระบบราชการได้ปัจจุบันต้องมีเส้นสาย ร้อยละ 50% ใช้เงินและเส้นสายร้อยละ 40% เรียนเก่งจริงๆๆ (เกรดเฉลี่ย 3.5 ขั้นไป) จึงจะมีโอกาสสอบได้ระบบต้นๆ ที่จะไม่ต้องใช้เส้นและใช้เงินเพื่อทำงานราชการ มีเพียง 10% โดยเฉพาะครู ปัจจุบันนี้ไม่มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มแล้ว มีแต่จะลดตำแหน่งลงครูที่เกษียณแล้วจะไม่มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มทดแทนครู เดิม ยกเว้นสาขาที่ขาดแคลน (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ) ส่วนสายสังคมล้นตลาด

ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการพยาบาล

     ปัญหาประชาชนไม่ได้รับการบริการสุขภาพอย่างทันท่วงที ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลและเภสัชกรต่างๆ ทำให้ประชาชนได้รับบริการล่าช้าและไม่มีคุณภาพ ทำให้มีความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลต่างๆ มากมาย ปัญหาคนใกล้ตัวหรือคนในครัวเรือนไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาตัวเองปัญหาเหล่านี้ ทำให้ครอบครัว คนในครอบครัวเราไม่ค่อยมีความรู้ด้านสุขภาพทำให้ไม่รู้จักรักษาตัวเอง เมื่อไม่สบายก็จะไปหาหมอทันที่ และบางโรคก็รักษาไม่ทันแล้ว (ซึ่งจะเสียใจ ไม่สามารถเรียกคืนได้)

     ปัญหาพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกสภาวะเศรษฐกิจรัดตัว พ่อแม่มีภาระไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน ทำให้พ่อแม่ต่างๆนำลูกไปฝากในศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่างๆ ทั้งในเมืองและอำเภอต่างๆ ความต้องการแรงงานด้านนี้จึงเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนและศูนย์เลี้ยงเด็กต่างๆ มากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัญหาคนชรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มีคนดูแลทำให้คนชราไม่ได้รับการดูแล ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานมีภาระการงานมากขึ้นต้องต่อสู้เพื่อช่วยตัว เองให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง

  - การเมือง การเมืองในปัจจุบันมีปัญหาการประท้วงแบ่งพักแบ่งพวกเสี่ยงต่อการเกิดปฏิวัติ รัฐประหาร ส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลต้องลดกำลังพลหรือยุบหน่วยงานราชการที่ไม่จำเป็นลง ทำให้ลดจำนวนข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานที่ไม่จำเป็น หรือฝ่ายตรงข้ามลงเสี่ยงต่อการตกงาน และนักเรียนที่เรียนต่อมหาลัยแล้วคาดว่าจะรับราชการก็มีความหวังลดลง

  - กระแสความงาม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ “ความงามสามารถสร้างได้”ทำให้มีคลินิกความงาม ศูนย์ความงาม เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการ ทำให้มีความต้องการพนักงานประจำศูนย์ความงามและคลินิกความงามมากขึ้นตามไป ด้วย

 - กระแสสุขภาพ คนไทยรักสุขภาพมากขึ้น จริง หรือไม่

      โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงได้มีการสอนทักษะ เรียนตามใจของตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้ และค่อยให้คำแนะนำช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยทำกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าลงมือทำ อย่างถูกต้องโดยผู้สอนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการจริงโดยตรงกับสิ่งมีที่เรียนและ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสนใจในสายอาชีพการบริการด้านสุขภาพ และสมารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความรับผิดชอบคุณธรรม และจริยธรรม โดยรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ควบคู่กับการดูแลสังคมต่อไป

                                                              นายอภิภูภ์  ชนะวาที

                                                                  ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล  (Sakonbureeruk Caregiver School)

272/12-13 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเช้ิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/โทรสาร 045-311-828
มือถือ       

064-034-1659 (Tune)     อ.ไนซ์

094-267-7173 (Dtac)     อ.พร

080-459-3311 (AIS)      อ.ไนซ์

085-439-4099 (AIS)      อ.ภู

www.urr-na.com 

E-mail. [email protected] , [email protected]

เฟสบุ๊ค: โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล, โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล อรร.,

ผอ.วารินี อุบลบุรีรักษ์การบริบาล

 

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ข้อความ
เรียนเพื่ออาชีพติดตัวตลอดไป มีความสุขกับการเรียน ทำงานที่ชอบ สมหวังที่ต้องการ มีงานทำมั่นคง รอบโควต้า รพ ไม่ตกงาน 
 
สมัครเรียน 0854394099 อ.ภู
ผู้ช่วยพยาบาล/เภสัช/ทันตแพทย์/ความงาม 6เดือนจบ สวัสดิการฟรีหอพัก น้ำไฟ ชุดฟอร์มสวยๆ เน็ตฟรี อื่นๆ 
รร.จัดหางานให้ทุกคน เงินเดือน9,000-20,000บาท
บรรจุงาน 12,000-30,000 บาท
www.urrsk.com/site/register
www.urr-na.com
www.urrsk.com
ภู 2015-10-31 22:19:22

หลักสูตร

1. ผู้ช่วยแพทย์ เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

2. ผู้ช่วยพยาบาล  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

3. ผู้ช่่วยเภสัชกร  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

4. ผู้ช่วยทันตแพทย์  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

5. ความงามครบวงจร  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

6. การบริบาล  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

 

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล

โรงเรียน 045 250 004

ผอ.ภู 0854394099

ผอ.ไนช์ 0804593311

ผอ.พร 0942677173

 

อภิภูดภ์ 2016-02-24 17:49:09

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=844678328998195&id=548010325331665

อรร 2016-06-01 22:52:53
ค่าเทอม 39,000 บาท พิเศษสำหรับ 20 คน เท่านั้น หมดเขตรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 หรือถ้าเต็มก็จะปิดก่อน นะ รีบตัดสินใจด่วน จองเพียง 4,000 บาท กำลังเรียน ม6 หรือ จบ ม3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี และ กศน.
โทร 097-329-8686
หรือ 0854394099 
** หมดโควต้าพิเศษ ค่าเรียนจะเป็น 59,000 บาท
urr 2017-07-29 05:20:15