โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
เนื้อหาการสนทนา
เกี่ยวกับโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล
2015-10-02 16:19:20

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล (Sakonbureeruk Caregiver School)

โทรศัพท์ 045-311828 โทรสาร 045-311828

    โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ก่อ ตั้งปี 2556 โดยผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์การบริหารจักการโรงเรียนและมีภาคีร่วมพัฒนาความรู้จากองค์การโรงพยาบาลภาครัฐบาลและโรงพยาบาลภาคเอกชนมากว่า 10 ปี มีเครือข่ายโรงพยาบาลรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงานและร่วมพัฒนามากกว่า 100 โรงพยาบาล มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่า 20 แห่ง เปิดการเรียนการสอบมาแล้ว 7 รุ่น 

- ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 รุ่น  จำนวนที่จบ 4 คน

- ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่จบการศึกษาแล้ว 182 คน

- ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่เรียนจบทั้งหมด 139 คน อยู่ระหว่างการเรียน 120 คน และอยู่ระหว่างการรับสมัคร 80 คน

- ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่เรียนจบทั้งหมด 250 คน

- ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่เรียนจบทั้งหมด 150 คน

อยู่ระหว่างการเรียน 120 คน และอยู่ระหว่างการรับสมัคร 80 คน

 - ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 เหลือจำนวน 20 ทุน กำลังรับสมัครรุ่นที่ 2 จำนวน 90 ทุน

นายอภิภูภ์  ชนะวาที (ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)

  - ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์

  - ประวัติการทำงาน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  - ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ โครงการพลเมืองส่งเสริมธรรมภิบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน

  - อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปรัิญญาโท และปริญญาตรี

  - ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัทอภิภูภ์การโยธา 

  - ที่ปรึกษาพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลอุบลบุรีรักษ์ 

  - ที่ปรึกษาพิเศษโครงการวิจัยและพัฒนา 

 

นางสาววารินี  ปล้องนิราศ (ผู้บริหารโรงเรียน)

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ

- ปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์

- ปริญญาตรีด้านการศึกษา

- คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนบริบาลแห่งประเทศไทย

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน

- ที่ปรึกษาโครงการเพื่อสังคม

- ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอุบลบุรีรักษ์

- ผู้บริหารสถานบันการพยาบาลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอุบลบุรีรักษ์

- ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลอุบลบุรีรักษ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- ผู้บริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับประเทศญี่ปุ่น

- ผู้บริหารโครงการพัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศ

- ผุ้บริหารบริษัทอภิภูภ์การโยธา

- ประธานกลุ่มคุ้มครองสิทธิสตรี

- ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล (จังหวัดสกลนคร)  

 รองผู้บริหารโรงเรียน

1. นางปิยมาศ ธัญถนอม พยาบาลวิชาชีพ ชั้น 1 ประสบการณ์ทำงาน 30 ปี

2. นางศิริพร สาโครต บริหารธุรกิจบัณฑิต ประสบการณ์ทำงาน 30 ปี

3. นางสาวรสสุคลธ์ ธัญญถนอม วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 

คณาจารย์โรงเรียน

1. แพทย์                จำนวน 2 คน

2. พยาบาลศาสตร์       จำนวน 6 คน

3. เภสัชกร              จำนวน 2 คน

4. สาธารณสุขศาสตร์    จำนวน 2 คน

5. สังคมศาสตร์          จำนวน 4 คน

6. อาจารย์แนะแนว       จำนวน 6 คน

 

วิสัยทัศน์ 

    “สถาบันผลิตบุคลากรผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร ที่เป็นเลิศมีมาตรฐานสูงและได้รับความเชื่อถือในระดับสากลสร้างสรรค์คนดีสู่สังคม”

 ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อนาคตของโรงเรียน

    อนาคตโรงเรียนจะยกฐานเป็นวิทยาลัยพยาบาลสอนวิชาชีพพยาบาล และจะเปิดสอนพยาบาลวิชาชีพ 4 ปี 2 ปีและ 1 ปี ตามลำดับ และนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาลจะได้เข้าศึกษาต่อทุกคน โดยไม่ต้องสอบและเทียบประสบการณ์อาชีพให้ทุกคนสำหรับคนที่ทำงานแล้ว ซึ่งจะลดระยะเวลาการศึกษาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี จาก 2 ปี เหลือ 1 ปี และจาก 1 ปี จะเหลือเวลาเพียง 6 เดือน            

ความสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียน

    เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งคือ สยามเมืองยิ้ม บุคลากรด้านการบริการจึงเป็นที่นิยมของชาติต่างชาติจากสถิติจากสถานพยาบาลใน การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลจึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมาใช้บริการด้านการ รักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชากรผู้สูงอายุเริ่มสูงขึ้นในหลายๆประเทศต่างเลือกมาใช้บริการด้านการ แพทย์ในประเทศไทยในอัตราส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี บุคลากรทางการพยาบาลจึงเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลหรือสถาน ประกอบการ ประกอบกับปัญหาการว่างงานของนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย

 

ปัญหาการว่างงานของคนไทยในปัจจับัน

    แม้จะเรียนจบ ม.6 หรือปริญญาตรีก็ไม่มีงานทำ ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.6 ในภาคอีสานแล้วไม่ได้เรียนต่อ จำนวนมากกว่า 200,000 คนต่อปี และตกงานมากถึง 90,000 คนต่อปี 45% หรือ 100 คน ตกงาน 45 คน เนื่องจากสาเหตุหลายๆ อย่างเช่น แรงงานทดแทนจากต่างประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม และเขมร เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และค่าจ้างถูกกว่าแรงงานไทย ทำให้คนที่จบ ม.3 ม.6 ปวช. ต่างตกงานจำนวนมากและแย่งงานกับแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานส่วนใหญ่เข้าสู่โรงงานอุตสากรรม พาณิชย์กรรม ใช้แรงงานทั่วไป หากแรงงานไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมก็จะเป็นเพียงลูกจ้างตลอดชีวิต เป็นชนชั้นสังคมรับจ้าง

    ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีทั่วประเทศไทยปีละ 600,000 คนขึ้นไป ตกงาน 200,000 ต่อปี โดยเฉพาะปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ เนื่องจากระบบราชการสามารถรับได้เพียง 5,000 คนต่อปีที่เหลืออีก 500,000 คน ภาคเอกชนรับเข้าทำงาน 250,000 คน ที่เหลือตกงาน 200,000 คน คนตกงานเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน.............................ไปประกอบอาชีพ อะไร..............................................ส่วนใหญ่แล้วจะไปทำงานในตำแหน่งเดียวกับคนที่จบ ม.3 ม.6 ปวช. รับค่าแรงขั้นต่ำ บางส่วนก็ไปประกอบอาชีพส่วนตัวบ้าง สำหรับผู้มีเงินทุน ที่เหลือส่วนใหญ่ก็กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ เป็นภาระพ่อแม่ต่อไป

    คนที่จะทำงานในระบบราชการได้ปัจจุบันต้องมีเส้นสาย ร้อยละ 50% ใช้เงินและเส้นสายร้อยละ 40% เรียนเก่งจริงๆๆ (เกรดเฉลี่ย 3.5 ขั้นไป) จึงจะมีโอกาสสอบได้ระบบต้นๆ ที่จะไม่ต้องใช้เส้นและใช้เงินเพื่อทำงานราชการ มีเพียง 10% โดยเฉพาะครู ปัจจุบันนี้ไม่มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มแล้ว มีแต่จะลดตำแหน่งลงครูที่เกษียณแล้วจะไม่มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มทดแทนครู เดิม ยกเว้นสาขาที่ขาดแคลน (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ) ส่วนสายสังคมล้นตลาด

ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการพยาบาล

     ปัญหาประชาชนไม่ได้รับการบริการสุขภาพอย่างทันท่วงที ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลและเภสัชกรต่างๆ ทำให้ประชาชนได้รับบริการล่าช้าและไม่มีคุณภาพ ทำให้มีความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลต่างๆ มากมาย ปัญหาคนใกล้ตัวหรือคนในครัวเรือนไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาตัวเองปัญหาเหล่านี้ ทำให้ครอบครัว คนในครอบครัวเราไม่ค่อยมีความรู้ด้านสุขภาพทำให้ไม่รู้จักรักษาตัวเอง เมื่อไม่สบายก็จะไปหาหมอทันที่ และบางโรคก็รักษาไม่ทันแล้ว (ซึ่งจะเสียใจ ไม่สามารถเรียกคืนได้)

     ปัญหาพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกสภาวะเศรษฐกิจรัดตัว พ่อแม่มีภาระไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน ทำให้พ่อแม่ต่างๆนำลูกไปฝากในศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่างๆ ทั้งในเมืองและอำเภอต่างๆ ความต้องการแรงงานด้านนี้จึงเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนและศูนย์เลี้ยงเด็กต่างๆ มากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัญหาคนชรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มีคนดูแลทำให้คนชราไม่ได้รับการดูแล ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานมีภาระการงานมากขึ้นต้องต่อสู้เพื่อช่วยตัว เองให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง

  - การเมือง การเมืองในปัจจุบันมีปัญหาการประท้วงแบ่งพักแบ่งพวกเสี่ยงต่อการเกิดปฏิวัติ รัฐประหาร ส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลต้องลดกำลังพลหรือยุบหน่วยงานราชการที่ไม่จำเป็นลง ทำให้ลดจำนวนข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานที่ไม่จำเป็น หรือฝ่ายตรงข้ามลงเสี่ยงต่อการตกงาน และนักเรียนที่เรียนต่อมหาลัยแล้วคาดว่าจะรับราชการก็มีความหวังลดลง

  - กระแสความงาม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ “ความงามสามารถสร้างได้”ทำให้มีคลินิกความงาม ศูนย์ความงาม เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการ ทำให้มีความต้องการพนักงานประจำศูนย์ความงามและคลินิกความงามมากขึ้นตามไป ด้วย

 - กระแสสุขภาพ คนไทยรักสุขภาพมากขึ้น จริง หรือไม่

      โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงได้มีการสอนทักษะ เรียนตามใจของตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้ และค่อยให้คำแนะนำช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยทำกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าลงมือทำ อย่างถูกต้องโดยผู้สอนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการจริงโดยตรงกับสิ่งมีที่เรียนและ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสนใจในสายอาชีพการบริการด้านสุขภาพ และสมารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความรับผิดชอบคุณธรรม และจริยธรรม โดยรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ควบคู่กับการดูแลสังคมต่อไป

                                                              นายอภิภูภ์  ชนะวาที

                                                                  ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

โรงเรียนสกลบุรีรักษ์การบริบาล  (Sakonbureeruk Caregiver School)

272/12-13 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเช้ิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/โทรสาร 045-311-828
มือถือ       

064-034-1659 (Tune)     อ.ไนซ์

094-267-7173 (Dtac)     อ.พร

080-459-3311 (AIS)      อ.ไนซ์

085-439-4099 (AIS)      อ.ภู

web: www.urrschool.com 

E-mail. [email protected]

เฟสบุ๊ค: โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล,

อ.ป้าร.ร.อุบลบุรีรักษ์การบริบาล อรร.,

ผอ.วารินี อุบลบุรีรักษ์การบริบาล

 

ข้อความ
เรียนเพื่ออาชีพติดตัวตลอดไป มีความสุขกับการเรียน ทำงานที่ชอบ สมหวังที่ต้องการ มีงานทำมั่นคง รอบโควต้า รพ ไม่ตกงาน 
 
สมัครเรียน 0854394099 อ.ภู
ผู้ช่วยพยาบาล/เภสัช/ทันตแพทย์/ความงาม 6เดือนจบ สวัสดิการฟรีหอพัก น้ำไฟ ชุดฟอร์มสวยๆ เน็ตฟรี อื่นๆ 
รร.จัดหางานให้ทุกคน เงินเดือน9,000-20,000บาท
บรรจุงาน 12,000-30,000 บาท
www.urrsk.com/site/register
www.urr-na.com
www.urrsk.com
ภู 2015-10-31 22:19:22

หลักสูตร

1. ผู้ช่วยแพทย์ เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

2. ผู้ช่วยพยาบาล  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

3. ผู้ช่่วยเภสัชกร  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

4. ผู้ช่วยทันตแพทย์  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

5. ความงามครบวงจร  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

6. การบริบาล  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

 

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล

โรงเรียน 045 250 004

ผอ.ภู 0854394099

ผอ.ไนช์ 0804593311

ผอ.พร 0942677173

 

อภิภูดภ์ 2016-02-24 17:49:09

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=844678328998195&id=548010325331665

อรร 2016-06-01 22:52:53
ค่าเทอม 39,000 บาท พิเศษสำหรับ 20 คน เท่านั้น หมดเขตรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 หรือถ้าเต็มก็จะปิดก่อน นะ รีบตัดสินใจด่วน จองเพียง 4,000 บาท กำลังเรียน ม6 หรือ จบ ม3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี และ กศน.
โทร 097-329-8686
หรือ 0854394099 
** หมดโควต้าพิเศษ ค่าเรียนจะเป็น 59,000 บาท
urr 2017-07-29 05:20:15
Данный расчет включает в себя стоимость черновых материалов, а также оплату за производство следующих видов работ: В результате Вы получаете качественный ремонт в рамках Вашего бюджета. Так же, про выбор материала можете найти статью на нашем сайте смета ремонта новостройки с материалами в г Волгограде. Начальные работы при капитальном ремонте. В обоих случаях стороны могут понести убытки, из-за отсутствия или не качественно смонтированной гидроизоляции. На время ремонта, Вас могут « посадить» на слабенький, 16-Амперный автомат, чтобы не допустить больших нагрузок во время ремонта. Для начала можно просто зашпатлевать, выровнять поверхность и покрасить. Даже, как то взгрустнулось… ремонт в новостройке с материалами в Волгограде и Волжском. Новостройка, даже успешно сданная в эксплуатацию, представляет собой огромную каменную коробку с непригодными для жилья помещениями. Ведь в квартире оказывается все не так, как ожидалось. В случае качественного и профессионального проведения работ по укладке покрытия внешние факторы не окажут на него никакого воздействия. В отделке с нуля используют тот же материал что и при капитальном ремонте квартиры, его выбор, прежде всего, должен определяться качеством. демонтаж входной и межкомнатных дверей и окон с вероятным уменьшение или расширением проёмов; монтаж новых окон и входной двери; возведение или демонтаж межкомнатных ненесущих перегородок, в соответствии с составленным проектом; сверление отверстий и штробление каналов для проведения коммуникаций; монтаж электропроводки в соответствии с планом и установка подрозетников, распределительных коробок и электрощитка; обустройство слаботочной сети (интернет, телефония, телевидение, системы охраны); звукоизоляция стен и потолка; прокладка локальной системы холодного и горячего водоснабжения, а также установка и подключение сантехнических приборов к водопроводу и канализации; выравнивание, шпатлёвка и грунтование стен и потолка; остекление и обустройство лоджии или балкона; армирующая стяжка, утепление и звукоизоляция пола; отделка ванной комнаты и санузла. keys: ремонт в новостройке цена в Волгограде стоимость ремонта в новостройке с материалами в Волгограде ремонт в новостройке цена в г Волгоград ремонт ванной в новом доме в г Волгоград ремонт квартир под в новостройках в г Волгограде ремонт в новостройке с материалами в г Волгоград платят ли капитальный ремонт новые дома Волгоград купить квартиру в новостройке с ремонтом в г Волгограде ремонт с нуля в новостройке в г Волгограде ремонт ванной в новом доме в г Волгограде сколько стоит ремонт квартиры в новостройке в г Волгограде http://beautywoman.bg/bg/forum/prodvizhieniie-saita-v-ghughlie-gh-spb http://www.aok.dk/film/anmeldelse-sporskifte-redder-kvinden-i-toget#new https://www.terredeshommes.nl/en/vr-experience?page=429#comment-129948
Drongtat 2018-07-22 17:18:36
Проститутки в Краснодаре Индивидуалки Краснодара Массажные салоны Краснодара Выезд индивидуалки в Краснодаре Дешевые бляди в Краснодаре Интимные знакомства в Краснодаре Шлюхи Иркутск Досуг Пермь Шлюхи Казань Индивидуалки Казани Секс знакомства Казани Шлюхи Пензы Проститутки Уфы Шлюхи Москвы Проститутки Питера Проститутки Новосибирск
AmuelJef 2018-10-13 23:43:58

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ และ NA และพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ทุกคน::

จบแล้วเรียนต่อแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ได้หลายสาขา มีโควต้าต่อปริญญาตรี จาก รพ ฟรี มีทุนเรียนต่อ ฟรี จำนวนมาก

 

เดือนสุดท้าย ของโควต้า 44,000 บาท..รีบจองนะ

 

หลังปีใหม่ค่าเทอม ปรับขึ้นเป็น 49,000 ค่าสมัคร 5,000 บาท รวมเป็น 54,000 บาท นะ

 

สมัครเรียน ภายใน 31 .. 61 รับสิทธิ์โควต้าค่าเทอมพิเศษ 44,000 บาท ค่าสมัคร 5,000 บาท รวมเป็น 49,000 บาท

 

จองวันนี้ “”ฟรี ฟรี ฟรี 3 สิทธิ์พิเศษ สำหรับ 10 คน””

1. สวัสดิการฟรี 40 รายการ มูลค่ามากถึง 40,000 บาท แต่ค่าเทอมแค่ 44,000 บาท คุ้มๆๆ

2. ครอสเสริมความงามฟรี. มูลค่าไม่เกิน 1,990 บาท เลิศๆๆ

3. ฟรี ร่วมงานปีใหม่ วันที่ 5 มค 61 ค่ายทหาร (ฟรีปาร์ตี้แดนซ์/อาหาร/เครื่องดื่ม หมอลำ) ตลอดงาน อาจโชคดีได้รางวัลใหญ่ ทองคำ อีกมากมาย มูลค่ารวม 5,000 บาท/คน คุ้มสุดๆๆ

 

#สำหรับ 10 คนแรก เท่านั้น  หมดเขต 31 ธันวาคม 61 นี้เท่านั้น สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน

ช้าหมด อดนะจ๊ะ. เต็มแล้วจะปิดรับทันที

 

สมัครเรียนได้มีงานทำ 100% เพื่ออนาคตของตัวเรา เพื่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา เพื่อลูกหลานต่อไปในภาคหน้า

##โรงเรียน. เรา. ดูแลทุกคนดังญาติมิตร. เหมือนลูกเหมือนหลาน. ให้ความรัก และความอบอุ่น. ทุกคน 

จึงได้รับความไว้วางใจอันดับ 1 ติดกันมากถึง 6 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการระดับดีมาก (ระดับสูงสุด) รับรองคุณภาพและคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน

#โรงพยาบาล/สถานที่ทำงานทุกแห่งให้ความไว้วางใจรับทำงาน/บรรจุงานก่อน รร อื่นทุกปี มีรุ่นพี่เป็นที่ ปรึกษาทุก รพ

 

มีอาชีพที่ดี มั่นคง ยั่งยืนตลอดชีวิต ดังนี้

ผู้ช่วยการพยาบาล

ผู้ช่วยการแพทย์

ผู้ช่วยเภสัชกรรม

ผู้ช่วยทันตกรรม

ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยแพทย์ความงาม

การบริบาลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ

การบริบาลเด็กเล็ก

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

ผู้ช่วยสาธารณะสุข

ผู้ช่วยชีวะอนามัย

 

โทร 0854394099 ครูภู

โทร 0973298686 

โทร 0804593311 ครูไนช์

ไลน์ URR2. หรือ URR3

มีทั้งภาคปกติ/เสาร์-อาทิตย์ และภาคสมทบ

 

***หมายเหตุ ให้โควต้าแค่ทีมละ 10 คน นะครับ

 

จบแล้วบรรจุงานทันที 100%

รายได้ 15,000-30,000 บาท

ค่าเรียน/ค่าเทอม กู้ได้ แบ่งจ่ายได้/ผ่อนได้ รับประกันงาน 10 ปี 

 

ฝากชีวิตไว้กับการศึกษา คือผู้มีปัญญาตลอดชีวิต ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้สืบทอดยาวนาน

 

#โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล มี 3 สาขา อุบลราชธานี/สกลนคร/ศรีสะเกษ.

T.Ad 2018-12-28 05:56:50
ผู้คนมักถูกกีดกันจากการขาดทรัพยากรและสิ่งนี้นำไปสู่ความสิ้นหวัง ผู้เชี่ยวชาญได้อนุมัติวิธีง่ายๆในสถานการณ์เช่นนี้เครื่องรางดั้งเดิมเรียกว่า Money Amulet เพื่อดึงดูดความมั่งคั่ง เชื่อว่าเครื่องรางวิเศษนี้จะปลดล็อคช่องพลังงานการเงินของคุณและช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่คุณสมควรได้รับ ทุกคนควรมีเครื่องรางเพื่อดึงดูดความโชคดีให้กับตัวเอง!
 
สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์จากบทวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับคนรวยที่ทุกคนมีเครื่องราง การขาดเงินของตัวเองทำให้ฉันได้รับเครื่องรางของตัวเองและทำการทดลองกับแถลงการณ์ของนักจิตวิทยาและนักมายากล มันเป็นการหลอกลวงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริง? มาทำงานด้วยกันเถอะ!
 
Kubo 2019-03-07 16:23:59
Здравствуйте, Мы занимаемся изготовлением модифицированных прошивок на заказ ,это тюнинг прошивки Stage1,Stage2,удаление ЕГР,ДПФ,перевод на евро2 и прочих систем. ролик на ютуб про нас https://youtu.be/f-6RKYIEueY для Вас мы работаем ЕЖЕДНЕВНО! В запросе необходимо указать марку-модель авто, год выпуска, объем двигателя, тип топлива , тип трансмиссии(КПП) , приложить стандартный(считанный) файл прошивки и идентификаторы и перечислить ваши желания(что сделать с прошивкой) Для осущевствления заказа прошивки обращятся на указанные выше контакты! наши контакты: 1 skype:autoteams2 2 email:[email protected] 3 в контакте: https://vk.com/autoteams 4 официальный сайт:http://autoteams.ru 5 наш форум : https://autoteamsforum.ru/index.php 6 viber,WhatsApp:89020109150 7 магазин оборудования для чип тюнинга:http://autoteamsshop.ru/ 8 магазин тюнингу прошивок:http://carfiletuning.ru/ КУПИТЬ качественное ДОРАБОТАННОЕ оборудование ДЛЯ чип тюнинга МОЖНО ЗДЕСЬ http://autoteamsshop.ru/
Donnahoads 2019-03-12 07:36:07
www.fitnessefficace.com [url=http://www.fitnessefficace.com/#]www.fitnessefficace.com[/url]
Amommob 2019-04-19 06:48:17
http://www.bigsportsnews.com/ [url=http://www.bigsportsnews.com/#]bigsportsnews.com[/url]
Amommob 2019-04-19 09:00:16
http://familyhealthtale.com/ [url=http://www.familyhealthtale.com/#]www.familyhealthtale.com[/url]
zolorask 2019-04-20 06:55:04
http://healthyphotonn.com/ [url=http://www.healthyphotonn.com/#]healthyphotonn.com[/url]
peelay 2019-04-21 08:11:33
menaka.com [url=http://menaka.com/#]menaka.com[/url]
Lannarm 2019-04-21 08:53:48