โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
กิจกรรม
นักศึกษารุ่น ที่ 1/2557 ร่วมงานถวายพระพรวันฉัตรมงคล @ ณ ตึกไพรพะยอม มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
ประกาศเมื่อวันที่ 25 November 2015 (09:11:46)
นักศึกษารุ่น ที่ 1/2557 ร่วมงานถวายพระพรวันฉัตรมงคล @ ณ ตึกไพรพะยอม มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
รูปภาพกิจกรรม