โรงเรียน
สกลนครบุรีรักษ์การบริบาล
กิจกรรม
นักศึกษารุ่นที่ 1/2559 ร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสำนักเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1
ประกาศเมื่อวันที่ 18 October 2016 (04:10:26)
นักศึกษารุ่นที่ 1/2559 ร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสำนักเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1
รูปภาพกิจกรรม